ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Εγκρίθηκε με την υπ' αρίθμ. 3085/24.05.2011 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΤΑΞΗΣ 1980
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ
'Αρθρο 1
Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΗΣ 1980» (ΣΑΑ/ΣΣΕ80) με έδρα την Αθήνα και προσωρινή διεύθυνση επί της οδού Ρηγίλλης αριθμό 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας του Συνδέσμου όταν αυτό απαιτηθεί, και εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.
ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
'Αρθρο 2
1. Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμαθητών της τάξης 1980 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, όσο και κατά τη μακροχρόνια υπηρεσία τους στο Στρατό, αλλά και μετά την αποστρατεία τους.
2. Η ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και των οικογενειών τους.
3. Η οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια κοινωνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκδρομών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.
4. Η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου με διαλέξεις, ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες, επί θεμάτων επιστημονικού, πολιτιστικού, εθνικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
5. Η παροχή ηθικής και κοινωνικής αρωγής και συμπαράστασης σε κάθε μέλος που έχει ανάγκη, στα πλαίσια της αντοχής των υπολοίπων μελών.
6. Η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου και των μελών του στις δραστηριότητες της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) ή σε άλλο σύνδεσμο ή ένωση αναλόγων δραστηριοτήτων και η καθοριστική συμβολή στην υποβοήθηση εκπλήρωσης των σκοπών τους.
7. Η προάσπιση των αξιών και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο.

8. Η συνεργασία με τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και με τις ηγεσίες άλλων υπουργείων και κρατικών φορέων.

9. Η διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπου στα Διοικητικά Συμβούλια ΝΠΔΔ των Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορούν αποστράτους, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
Α. Αποφασιστικές και στοχευόμενες ενέργειες και εφόσον χρειασθεί και δυναμικές κινητοποιήσεις των μελών, σε συντονισμό και συνεργασία με άλλους φορείς αποστράτων.
Β. Ακομμάτιστη δράση και παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικής και πολιτικές που μας αφορούν και επηρεάζουν τα άμεσα ή μελλοντικά δικαιώματα και συμφέροντα των στελεχών.

Γ. Συνεργασία με άλλους φορείς αποστράτων Στελεχών (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Λέσχες, κλπ) ή / και εγγραφή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Ομοσπονδίες που επιδιώκουν τον ίδιο με αυτόν σκοπό .


Δ. Χρήση νομικών και δικαστικών μέσων σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ε. Χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και του διαδικτύου.

ΣΤ. Συνεργασία με αρμόδιες κατά περίπτωση κρατικές αρχές και υπηρεσίες προς υποβολή προτάσεων και διατύπωση παρεμβάσεων.'Αρθρο 3
Ο Σύνδεσμος απέχει από κάθε ανάμιξη σε ζητήματα πολιτικής φύσης.
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
'Αρθρο 4
1. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τακτικά και μη τακτικά μέλη .
2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Συνδέσμου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, πρέπει να είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων του έτους 1980, ή να έχει φοιτήσει με την Τάξη 1980 τουλάχιστον επί ένα (1) έτος σπουδών.
3. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι, μετά από έγγραφη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών ή άλλα εϋυπόληπτα μέλη της κοινωνίας που θα προσφέρουν υπηρεσίες στο Σύνδεσμο.
4. Το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη.
5. Για την εγγραφή σαν μέλους του συνδέσμου , απαιτούνται :
Α. Υποβολή αίτησης εγγραφής του υποψήφιου στο σύνδεσμο και
Β. Καταβολή του τέλους εγγραφής και της συνδρομής του τρέχοντος έτους.
'Αρθρο 5
1. Τα μέλη του συνδέσμου πρέπει :
Α. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του συνδέσμου , στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Β. Να καταβάλλουν στο σύνδεσμο την εγγραφή και την ετήσια συνδρομή τους.
Γ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Δ. Να μην ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς του συνδέσμου , όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος.
2. Μέλη τα οποία αποδεδειγμένα προβούν σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους σκοπούς του Συνδέσμου ή επιδείξουν διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητά τους σαν  μέλη, διαγράφονται του Συνδέσμου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που θα ληφθεί κατά πλειοψηφία. Κάθε πρόταση για διαγραφή μέλους πρέπει να υπογράφεται από πέντε (5) τουλάχιστον ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη και να περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία του Συνδέσμου για εισαγωγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης.
3. Ένα μέλος μπορεί με έγγραφη αίτησή του να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε, αφού καταβάλλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.
4. Κάθε μέλος τακτικό ή μη τακτικό υποχρεώνεται να καταβάλει εφ' άπαξ ως δικαίωμα εγγραφής είκοσι (20) ευρώ και ετήσια συνδρομή επίσης είκοσι (20) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Συνδέσμου. Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή ενός έτους παρά την ειδοποίηση του ταμία, δεν είναι ταμειακά εντάξει, δεν δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις του Συνδέσμου και αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Η σύζυγος ή το μεγαλύτερο τέκνο των συμμαθητών της τάξης 1980 της ΣΣΕ που έχουν αποβιώσει, καθίστανται αυτοδικαίως μη τακτικά μέλη του Συνδέσμου τιμής ένεκεν και απαλλάσσονται της καταβολής του αντιτίμου εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής.
'Αρθρο 6
Πόροι του Συνδέσμου, εκτός από το αναφερόμενο στο άρθρο 5 δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής, λογίζονται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο, καθώς και οι πρόσοδοι των κεφαλαίων ή της περιουσίας του. Επίσης τυχόν έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, χοροεσπερίδες, κλπ.
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
'Αρθρο 7
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά εντάξει τακτικών μελών, ο Σύνδεσμος απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που πρόσφεραν σοβαρή και εξόχως σημαντική υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών του ή οικονομική - υλική ενίσχυση υπερβαίνουσα το δεκαπλάσιο της ετήσιας συνδρομής.
Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας ή του τίτλου του Δωρητού του Συνδέσμου, ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
'Αρθρο 8
1. Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:
Α Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών,
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και
Γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).
2. Κάθε όργανο του Συνδέσμου τηρεί κεχωρισμένα βιβλίο των συνεδριάσεών του.
3. Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα παραπάνω όργανα, το οποίο διατυπώνει διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα, δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της διαφορετικής του γνώμης.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
'Αρθρο 9
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη του και αποφασίζει μέσα στα όρια του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για κάθε θέμα που αφορά στους σκοπούς του Συνδέσμου. Εγκρίνει, τροποποιεί ή καταργεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προεδρείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται κάθε χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ώρα και ημέρα που ορίζονται με απόφασή του, κατά την οποία τίθενται υπό κρίση και έλεγχο των μελών :
Α. Ο απολογισμός του ΔΣ για το έτος που πέρασε.
Β. Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Γ. Το πρόγραμμα δράσης του επόμενου έτους.
Δ. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.
Ε. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το ΔΣ ή τιθέμενο γραπτώς από τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη.
ΣΤ. Αρχαιρεσίες για ΔΣ και ΕΕ ανά τριετία.

'Αρθρο 10
Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε φορά που  παρίσταται έκτακτη ανάγκη κατά την κρίση του ΔΣ. Επίσης το ΔΣ υποχρεούται εντός είκοσι (20) ημερών να καλεί τη Γενική Συνέλευση, εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον είκοσι (20) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα.

'Αρθρο 11
Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί τόσο η κανονική Γενική Συνέλευση, όσο και η επαναληπτική, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία.
Οι προσκλήσεις γίνονται με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται στα τακτικά μέλη από το ΔΣ, ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση ή εναλλακτικά με τη χρήση γραπτού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS), ή με δημοσίευση σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και στα έντυπα του Συνδέσμου και της ΕΑΑΣ.

'Αρθρο 12

1. Η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφ' όσον παρίστανται σ΄ αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, καλείται νέα με τα ίδια θέματα προς συζήτηση μετά παρέλευση 7 ημερών και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.
2. Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών εκλέγει με ανάταση των χειρών επιτροπή (Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες και τηρεί τα πρακτικά.
3. Ο Πρόεδρος ορίζει εκ των μελών δύο ψηφολέκτες εγκρινόμενους από την Συνέλευση.
4. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για εκλογή οργάνων στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν υποψήφιοι.

'Αρθρο 13

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
2. Τακτικά μέλη δύνανται να εξουσιοδοτήσουν έγκυρα και εγγράφως έτερα τακτικά μέλη προκειμένου να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνουν για αυτούς αποφάσεις. Κάθε τακτικό μέλος δύναται να εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση μέχρι τρία (3) τακτικά μέλη.
3. Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης για αρχαιρεσίες και για ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μυστική, ενώ κάθε άλλη ψηφοφορία μπορεί να γίνεται με ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση.
'Αρθρο 14
Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενεργούνται κάθε τρία (3)  χρόνια, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά έκτακτη τοιαύτη σε περίπτωση παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αδυναμίας αυτού να σχηματίσει απαρτία σε πλέον των τριών (3) συνεχόμενων συνεδριάσεων. Αν συμβεί αυτό, προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες εντός είκοσι (20) ημερών, με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11.
Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραμελής εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο (2) ψηφολέκτες, η οποία εφορεύει τις αρχαιρεσίες (άρθρο 12).
'Αρθρο 15
Δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», έχουν τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη του Συνδέσμου.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα του ΔΣ πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών και ο πίνακας με τα ονόματά τους αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συνδέσμου. Αν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης συμπληρώνει τον Πίνακα από τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) μέλη, δηλαδή επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή πέντε (5) μέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.
'Αρθρο 16
1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου, στο οποίο αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, διαχωριζομένων σε «Υποψηφίους Διοικητικού Συμβουλίου» και «Υποψηφίους Εξελεγκτικής Επιτροπής».
2. Οι σταυροί προτίμησης είναι ίσοι με τον αριθμό των τακτικών μελών του ΔΣ και της ΕΕ, αντίστοιχα. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτίμησης θεωρείται έγκυρο, ενώ με περισσότερους άκυρο.
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των εκλεγέντων υποψηφίων, το ζήτημα λύνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, με κλήρο μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
4. Το απουσιάζον μέλος κατά τις αρχαιρεσίες, μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μέσω άλλου μέλους, με την προϋπόθεση ότι το τελευταίο αυτό μέλος θα προσκομίσει προς την Εφορευτική Επιτροπή, εξουσιοδότηση του απόντος μέλους, θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής και θα εκπροσωπεί το πολύ μέχρι τρείς (3) απόντες.
5. Για τις αρχαιρεσίες και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται από το Γραμματέα αυτής πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ονομαζόμενο «Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων» και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και την Εφορευτική Επιτροπή.
6. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντες για το ΔΣ και την ΕΕ, αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
'Αρθρο 17
1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των τακτικών μελών από πίνακα υποψηφίων, έπειτα από υποβολή υποψηφιότητας εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με φάξ ή e-mail) στο Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο μετά την εκλογή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον Ταμία και δύο (2) τακτικά μέλη εκ των οποίων το πρώτο τακτικό μέλος εκτελεί καθήκοντα αναπληρωτή γενικού γραμματέα.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνέλευσης, αποφασίζει για τη μίσθωση ακινήτων, έγερση αγωγής, συμβιβασμό, κατάργηση δίκης και διορισμό πληρεξουσίου.
4. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε Επιτροπές ή πρόσωπα με ευθύνη του και κάτω από την άμεση αυτού επίβλεψη και έλεγχο, τη μελέτη θεμάτων κάθε μορφής μέσα στα όρια του νόμου και του σκοπού του Συνδέσμου. Επίσης αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τέσσερα  (4)  τουλάχιστον από τα μέλη του, λαμβάνει δε αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα των συνεδριάσεων αυτού επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με άλλο αναπληρωματικό, με απόφαση των λοιπών μελών. Όλως εξαιρετικώς απαρτία του ΔΣ δύναται να θεωρηθεί και η παρουσία τριών (3) μελών σε περίπτωση που επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις δεν υπάρχει η απαρτία των τεσσάρων (4) μελών. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, όπου αναγράφονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν όπως και τυχόν διαφορετικές απόψεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. Στις συνεδριάσεις δύνανται να παρίστανται για να τις παρακολουθούν, εφόσον το επιθυμούν και άλλα τακτικά μέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
'Αρθρο 18
1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει το λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί το λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα του Συνδέσμου για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του ΔΣ, εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, έχει την Ανώτατη Εποπτεία του Συνδέσμου ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον του, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
3. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι αιρετοί Πρόεδροι του Συνδέσμου θεωρούνται αυτοδίκαια επίτιμα μέλη του Δ.Σ. και δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του, άνευ ψήφου.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
'Αρθρο 19
Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Στην περίπτωση αυτή έχει όλες τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατό να του ανατεθεί ο έλεγχος συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων του Δ.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
'Αρθρο 20
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των Γραφείων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ενεργεί τις εγγραφές των μελών, τηρεί το μητρώο αυτών, τηρεί λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του Συνδέσμου, αποσφραγίζει τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φροντίζει για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Μαζί με τον Πρόεδρο καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται από αυτό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
'Αρθρο 21
Ο υπεύθυνος επί των δημοσίων σχέσεων ευθύνεται για τη διατήρηση και ανάπτυξη άριστων σχέσεων και δεσμών μετά των άλλων Συνδέσμων των συναδέλφων Αξιωματικών ως και κάθε δημοσίας ή δημοτικής αρχής, ως και λοιπών ευυπόληπτων μελών της κοινωνίας. Έχει την ευθύνη και εποπτεία της καλής οργάνωσης των υπό του συνδέσμου οργανούμενων εορτών, διαλέξεων, πνευματικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

ΤΑΜΙΑΣ
'Αρθρο 22
1. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα που προσυπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, τηρεί δε τα σχετικά βιβλία της διαχείρισής του και δίνει λόγο στο ΔΣ Οι ενεργούμενες πληρωμές καλύπτονται απαραιτήτως με νόμιμα παραστατικά.
2. Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον απολογισμό στη ΓΣ των μελών, κάθε δε τρίμηνο συνοπτική κατάσταση στο ΔΣ.
3. Ο ταμίας δύναται να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες, τα λοιπά δε χρήματα καταθέτει σε λογαριασμό του Συνδέσμου σε κάποια Ελληνική Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, απ' όπου η ανάληψη γίνεται με απόφαση του ΔΣ.
4. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, ένας από τους Συμβούλους που υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοίνωσης στο Δ.Σ., ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυομένου Ταμία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
'Αρθρο 23
Τα μέλη του ΔΣ βοηθούν τον πρόεδρο στο έργο για την ευόδωση των σκοπών του Συνδέσμου. Το πρώτο τακτικό μέλος εκτελεί καθήκοντα αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Με απόφασή του Προέδρου είναι δυνατό να αναλάβουν ειδικό έργο, όπως οργάνωση εκδηλώσεων, τήρηση βιβλιοθήκης, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις κλπ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
'Αρθρο 24
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο δέκα επτά (17) για το Δ.Σ.
2. Μετά την εκλογή της,  η ΕΕ συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος ενεργείται από την ΕΕ, το πόρισμα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, μέσω του ΔΣ και καταχωρείται στα Πρακτικά της ΓΣ.
3. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο μετά από ενημέρωση του Προέδρου και του ταμία του Συνδέσμου, τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα. Το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στο ΔΣ εντός δέκα πέντε (15) ημερών.
4. Προϋπόθεση για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Εκθέσης της ΕΕ.

5. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ- ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

'Αρθρο 25
1. Η σφραγίδα του συνδέσμου είναι κυκλική, φέρει περιμετρικά τον τίτλο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΣΕ * ΤΑΞΗ 1980 " και στο κέντρο την χρονολογία ίδρυσης του και το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όπως αυτό ήταν τυπωμένο στο πτυχίο κατά την αποφοίτηση το έτος 1980.
2. Το έμβλημα του Συνδέσμου είναι τύπου «πλακέτας», φέρει περιμετρικά κίτρινο σιρίτι, εσωτερικά αυτού στο άνω μέρος, τον τίτλο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ" και στο κέντρο το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (όπως η σφραγίδα), κάτωθεν του οποίου αναγράφεται "ΤΑΞΗ 1980" .
3. Το Λάβαρο του Συνδέσμου είναι υφασμάτινη σημαία διαστάσεων 0,75Χ1,00 μ. χρώματος θαλασσί και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα του Συνδέσμου.

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
'Αρθρο 26
Ο Σύνδεσμος τηρεί τα εξής βιβλία:
Α. Μητρώου Μελών.
Β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
Γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων.
Δ. Εσόδων-Εξόδων.
Ε. Περιουσιακών Στοιχείων.
ΣΤ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Ζ. Θεματικοί Φάκελοι.
Η. Κάθε τι που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς του Συνδέσμου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
'Αρθρο 27
1. Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συνδέσμου γίνονται με πρόταση, του Δ.Σ. ή του 1/10 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, προς τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό.
2. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία του 1/2 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των 3/4 των παρόντων μελών.
3. Οριστική διάλυση του συνδέσμου επέρχεται εφόσον τα εναπομείναντα τακτικά μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).
4. Σε περίπτωση διάλυσης, ορίζεται από τη Γ.Σ. τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιστρέφεται ούτε διανέμεται στα μέλη του, αλλά περιέρχεται με απόφαση της Γ.Σ. κατά προτίμηση στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) ή σε άλλη Στρατιωτική αρχή και το υπάρχον αρχείο του συνδέσμου αποστέλλεται στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 28
1. Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.
2. Μέχρι την έγκριση του παρόντος, η Διοίκηση του Συνδέσμου ασκείται προσωρινά από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δικαστική αναγνώριση του συγκροτουμένου Συνδέσμου και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών Συμβουλίων (Δ.Σ. και Ε.Ε.), εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισης του παρόντος.
3. Το παρόν καταστατικό περιέχει είκοσι οκτώ (28) άρθρα και εγκρίθηκε κατ΄άρθρο και στο σύνολό του, από τα παρακάτω αναγραφόμενα ιδρυτικά μέλη:
Αθήνα 18 Οκτ  2010

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3
ΓΡΙΣΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

4
ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

5
ΚΟΛΛΙΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7
ΛΑΖΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

8
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

9
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

11
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

12
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14
ΠΟΚΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

15
ΠΡΑΒΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

16
ΡΟΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17
ΤΖΙΜΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

18
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19
ΦΙΚΙΩΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20
 ΦΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

21
ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

22
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ   ΚΩΝ/ΝΟΣ

23
ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24
ΜΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

25
ΒΛΑΧΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

26
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ