ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   ΜΕΛΟΥΣ

Τόπος…………..…..Ημερ/νία……………


ΠΡΟΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Απόφοιτων Αξιωματικών της ΣΣΕ ,
Τάξης 1980 (ΣΑΑ/ΣΣΕ80)


Σας υποβάλλω την αίτησή μου αυτή και ζητώ να με γράψετε στα Μητρώα, σαν Μέλος του Συνδέσμου Απόφοιτων Αξιωματικών της ΣΣΕ , Τάξης 1980 (ΣΑΑ/ΣΣΕ80)

Δηλώνω ότι μελέτησα και αποδέχομαι τους όρους του καταστατικού, τους σκοπούς του Συνδέσμου και ότι θα είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.

Δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των παρακάτω  αναγραφομένων δεδομένων, σύμφωνα με το Ν. 2472/97 και μόνο για στατιστικούς λόγους.

Επίσης, δηλώνω ότι όταν επέλθει μεταβολή των παρακάτω  αναγραφομένων στοιχείων μου θα ενημερώσω, το συντομότερο δυνατό, το ΔΣ με το προσφορότερο μέσο.

ΕΠΩΝΥΜΟ:  .......................................................................
ΟΝΟΜΑ:  ............................................................................  
ΑΠΟΣΤΡ. ΒΑΘΜΟΣ:  .........................................................
ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡ./ΤΡΟΠΟΣ..................................................
ΟΠΛΟ ή ΣΩΜΑ:  .................................................................
 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ.....................................................................
ΠΡΟΣΘ. ΣΠΟΥΔΕΣ (ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΚΛΠ)
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:  ............................................................
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  .........................................................
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  .......................................................
ΠΑΙΔΙΑ   :      Αγόρια                                Κορίτσια
ΕΤΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ...........................................................
ΤΟΠΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  .......................................................
ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:  ..........................................................
..............................................................................................
ΤΗΛ.:  ..................................................................................
ΚΙΝ.:  ...................................................................................
ΦΑΞ:  ...................................................................................
e-mail:  .................................................................................
..............................................................................................
ΔΙΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  ............................................................
..............................................................................................
Α.Δ.Τ./ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΚΔ. ΑΡΧΗ  ...................................
..............................................................................................
ΑΦΜ.....................................................................................
ΑΜΚΑ...................................................................................
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΛΚ........................................................  
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ  ΜΤΣ......................................................  
Επιθυμώ να ψηφίζω διά αλληλογραφίας. 
ΝΑΙ                           ΟΧΙ


                                                                                                Ο
                                                                                                  Αιτών

'Αριθμ. Πρωτοκόλλου:
Έγινε αποδεκτή: ΝΑΙ           ΟΧΙ
Ημερομηνία :
Αριθ. Μητρ. ΣΑΑ/ΣΣΕ80:
Ονομ/πώνυμο/Υπογραφή:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  •    Όσοι βρίσκονται  μακριά από την Αθήνα μπορούν να  συμπληρώσουν την παραπάνω ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ  στον ΣΑΑ/ΣΣΕ 80 και να την στέλνουν με mail στην ηλεκτρονική δνση  athbal58@hotmail.com , με κοινοποίηση στις  tgrispos@yahoo.gr  και  miprav@yahoo.gr, για να παρακολουθούνται  οι εγγραφές και οι συνδρομές. 
  •  Το ποσόν για την εγγραφή και τη συνδρομή έτους 2011 - 2012  είναι  20 €  + 20 € = 40 €. (Οι συνδρομές ισχύουν μέχρι 18 Οκτ. 2012)
  • Η  κατάθεση  μπορεί  να  γίνει  στην  Τράπεζα   EUROBANK ,  αριθμός  λογαριασμού  0026.0053.71.0101562045  .      
  • Όσοι  καταθέσουν στον παραπάνω αριθμό λογαριασμού να ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ όπως συμπληρώνουν στη θέση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ –το ΕΠΙΘΕΤΟ  τους - ώστε να φαίνεται από ποιόν είναι η κατάθεση.